Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 25.11.2017 22:07:03 

KYNOLOGICKÝ KLUB LEVOČA

vnútorné smernice

Vnútorné smernice schválené členskou schôdzou KK - Levoča

 

1. pokiaľ sa člen KK Levoča úspešne zúčastní na kynologických pretekoch a umiestni sa do tretieho miesta, budú mu z prostriedkov KK refundované štartovné poplatky. (uvedené samozrejme platí za predpokladu aktívnej finančnej bilancie klubu).

2. v prípade organizovania kynologických podujatí je každý člen povinný sa aktívne zúčastňovať príprav a podieľať sa na chode akcie podľa požiadaviek organizačnej skupiny. Orgaizačná skupina bude zostavená vždy pred každým podujatím a bude koordinovať a riadiť práce spojené s organizáciou podujatia.

3. členovia KK – Levoča majú povinnosť uhradiť poplatky, ktoré súvisia s členstvom v klube do konca februára pre daný rok. V prípade neuhradenia si poplatkov (členské, doplatky za brigádnické hodiny, zápisné atď...) v danom termíne členstvo členovi v KK – Levoča zaniká.

4. pre nového člena alebo člena ktorý si nesplnil povinnosť úhrady poplatkov v danom termíne platia nasledovné podmienky: Po podaní písomnej prihlášky sa stáva osoba čakateľom na členstvo v klube (čakateľ má povinnosti ako riadny člen klubu no nemá právo voliť a byť volený do výboru klubu) v trvaní jedného roka od podania písomnej prihlášky a o jeho prijatí alebo neprijatí za riadneho člena rozhodne výbor kynologického klubu na najbližšej schôdzi, ktorá sa uskutoční po uplynutí stanoveného časového obdobia.

5. hospodár klubu má za povinnosť 2 x do roka ošetriť výcvikové pomôcky, predložiť ostatným členom výboru klubu plán návrhu prác, ktoré sú potrebné vykonať v daný kalendárny rok (opravy majetku, opravy výcvikových pomôcok, atď..) najneskôr do konca marca daného roku. Pred začatím kosenia areálu pripraviť a ošetriť prostriedky na kosenie, ktoré sú v správe majetku KK – Levoča (kosačka, krovinorez).

6. zákaz požičiavania výcvikových pomôcok potrebných na denný výcvik psov, ktoré sú v počte 1 kus v stave majetku KK – Levoča.

 

TOPlist