Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 05.10.2017 19:20:37 

KYNOLOGICKÝ KLUB LEVOČA

vnútorné smernice

Vnútorné smernice schválené členskou schôdzou KK - Levoča

 

1. pokiaľ sa člen KK Levoča úspešne zúčastní na kynologických pretekoch a umiestni sa do tretieho miesta, budú mu z prostriedkov KK refundované štartovné poplatky. (uvedené samozrejme platí za predpokladu aktívnej finančnej bilancie klubu).

2. každý člen klubu je povinný odpracovať v danom kalendárnom roku minimálne 10 brigádnických hodín v prospech KK Levoča. Finančná náhrada za neodpracované brigádnicke hodiny je stanovené na 2,0€/hod.

3. v prípade organizovania kynologických podujatí je každý člen povinný sa aktívne zúčastňovať príprav a podieľať sa na chode akcie podľa požiadaviek organizačnej skupiny. Orgaizačná skupina bude zostavená vždy pred každým podujatím a bude koordinovať a riadiť práce spojené s organizáciou podujatia.

4. členovia KK – Levoča majú povinnosť uhradiť poplatky, ktoré súvisia s členstvom v klube do konca februára pre daný rok. V prípade neuhradenia si poplatkov (členské, doplatky za brigádnické hodiny, zápisné atď...) v danom termíne členstvo členovi v KK – Levoča zaniká.

5. pre nového člena alebo člena ktorý si nesplnil povinnosť úhrady poplatkov v danom termíne platia nasledovné podmienky: Po podaní písomnej prihlášky sa stáva osoba čakateľom na členstvo v klube (čakateľ má povinnosti ako riadny člen klubu no nemá právo voliť a byť volený do výboru klubu) v trvaní jedného roka od podania písomnej prihlášky a o jeho prijatí alebo neprijatí za riadneho člena rozhodne výbor kynologického klubu na najbližšej schôdzi, ktorá sa uskutoční po uplynutí stanoveného časového obdobia.

6. hospodár klubu má za povinnosť 2 x do roka ošetriť výcvikové pomôcky, predložiť ostatným členom výboru klubu plán návrhu prác, ktoré sú potrebné vykonať v daný kalendárny rok (opravy majetku, opravy výcvikových pomôcok, atď..) najneskôr do konca marca daného roku. Pred začatím kosenia areálu pripraviť a ošetriť prostriedky na kosenie, ktoré sú v správe majetku KK – Levoča (kosačka, krovinorez).

7. zákaz požičiavania výcvikových pomôcok potrebných na denný výcvik psov, ktoré sú v počte 1 kus v stave majetku KK – Levoča.

8. za nepokosenie výcvikovej plochy, priestoru okolo odkladacích boxov a medze členom KK - Levoča  v termíne, krotý je uvedený v pláne kosenia na daný rok  sa stanovuje pokuta 10,00€ na osobu.

TOPlist